Usługi księgowe

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty naszego biura księgowego. Świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej.

FINUET / USŁUGI RACHUNKOWE I KSIĘGOWE

Rozliczamy firmy o różnych formach i profilach działalności oraz budujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych dla potrzeb zarządu. Obsługujemy też firmy rozliczające się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa. Dużym udogodnieniem dla Państwa jest fakt, iż realizujemy poszczególne zadania zarówno w naszych biurach rachunkowych, jak i na miejscu u Klienta.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości;
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych;
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR;
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT i obsługa JPK
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych);
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS;
 • Rachunki przepływów pieniężnych;
 • Analizy centrów kosztowych;
 • Budżety;
 • Wnioski kredytowe;
 • Tworzenie zakładowych planów kont;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Sprawozdawczość PFRON;
 • Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wyposażenia;
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu obiegu dokumentów;
 • Doradztwo w zakresie wdrożenia polityki rachunkowości;

 

Rozpoczęcie działalności

Wizja załatwiania zawiłych formalności często podcina skrzydła przyszłemu przedsiębiorcy i powoduje rezygnację z wcielenia planów w życie. Naszą misją jest umożliwienie Państwu skupienia się na tym co najważniejsze, czyli na pomysłach i rozwoju.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych, jak również przeprowadzamy wszelkie czynności związane z przygotowaniem koniecznej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.

Oferujemy:

 • Zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku, m.in.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oddziału, spółki akcyjnej, spółki komandytowej;
 • Sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach;
 • Opracowanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego;
 • Zapewnienie pełnomocnika reprezentującego udziałowców/akcjonariuszy przed miejscowymi urzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa;
 • Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej i tłumaczeniowej, potrzebnej do przeprowadzenia transakcji;
 • Zapewnienie tymczasowego adresu siedziby zgodnie z wymogami prawa miejscowego;
 • Otwarcie rachunków bankowych;

Zarządzanie płatnościami

Często okazuje się, że mimo zysku widniejącego w księgach konto firmy świeci pustkami. Z problemem nieterminowych płatności najlepiej mierzyć się nie czekając na kryzys. Nasi pracownicy zatroszczą się o Państwa płynność finansową na bieżąco analizując stan płatności przychodzących i wychodzących, przygotowując przelewy oraz wyjaśniając z Państwa kontrahentami ewentualne kwestie sporne. Nadzorujemy również procesy windykacji należności.

Oferujemy:

 • Doradztwo w zabezpieczaniu transakcji;
 • Ocenę zdolności płatniczej partnerów handlowych na podstawie dokumentacji finansowej;
 • Monitoring należności i zobowiązań;
 • Świadczenie usług windykacji polubownej;
 • Reprezentację spraw Klienta na etapie sądowym;
 • Wspieranie egzekucji;
 • Rozwiązywanie problemów prawnych;
 • Zarządzanie relacjami bankowymi;
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi i płatnościami;
 • Generowanie przelewów bankowych;
 • Generowanie ponagleń do zapłaty;
 • Generowanie not odsetkowych;
 • Generowanie potwierdzeń sald;
 • Część usług świadczona jest przez pracowników firmy „Finuet”, a część we współpracy z naszymi partnerami zajmującymi się obsługą prawną;